fbpx

Regulamin sklepu

Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.manopracownia.pl. Właścicielem sklepu jest Magdalena Nowak-Skorupa której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym www.manopracownia.pl

1. Postanowienia wstępne

1.1 Definicje:

1) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.manopracownia.pl;

2) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.manopracownia.pl;

3) Sprzedawca – Magdalena Nowak-Skorupa MANO NIP: 631-225-25-36, os.Strusia 11/64 31-808 Kraków, tel. 600481378, magda@manopracownia.pl

4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, skutecznie dokonała zakupów w sklepie internetowym www.manopracownia.pl

5) Produkt/Produkty – biżuteria i ceramika artystyczna autorstwa Magdaleny Nowak-Skorupa.

6) Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz.1176 ze zm.); ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz.271 ze zm.), ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

1.2 Informacje o Produktach

Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Magdaleny Nowak-Skorupa i podlegają ochronie praw autorskich.

Produkty są wykonane ręcznie, w krótkich seriach lub pojedynczych egzemplarzach.

Przy wykonywaniu Produktów:

– biżuterii wykorzystywane są metale szlachetne (srebro), nieszlachetne (miedź, mosiądz, brąz),autorska ceramika, kamienie szlachetne, półszlachetne oraz syntetyczne, tworzywa sztuczne,

– ceramiki wykorzystywane są masy ceramiczne, glina oraz szkliwa ceramiczne, angoby, farby ceramiczne podszkliwne i naszkliwne,

Magdalena Nowak-Skorupa MANO zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w Produktach jednego wzoru z powodu ręcznego wykonania oraz użytych materiałów.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.

Zdjęcia Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.

Sprzedawca informuje, że Produkty – biżuteria i ceramika, z uwagi na delikatność zastosowanych materiałów – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Produkty nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być moczone w wodzie, prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami barwiącymi.

Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

Każdy Produkt zakupiony w Sklepie wykonany z metalu szlachetnego, ma wybitą odpowiednią próbę.

1.3 Cena

Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.

Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.

Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.

1.4 Promocje

Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Produktów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Sklepie. Promocje nie łączą się.

2. Składanie zamówień

Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Klient celem zakupu Produktu, składa ofertę jego nabycia, wypełniając formularz zamówienia.

Umowę sprzedaży Produktu uważa się za zawartą z dniem wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.

Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła, na jego adres internetowy podany w formularzu rejestracyjnym, e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz informację o wysłaniu do Klienta zamówionego Produktu (dotyczy Produktów aktualnie dostępnych w Sklepie) albo o przewidywanym terminie wykonania zamówienia (dotyczy m.in. Produktów, które nie znajdują się aktualnie w zasobach Sklepu).

Z uwagi na ręczne wykonanie i użyty materiał charakter Produktów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy lub wydłużenia realizacji zamówienia.

Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłając Produkty do Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze terytorialnym Polski Zamówienia, w których miejscem odbioru Produktów miałoby być miejsce znajdujące się poza terytorium Polski wykonywane będą jedynie po uprzednim skontaktowaniu się przez Klienta ze Sprzedawcą (z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych w zakładce „kontakt”) oraz uzgodnieniu warunków realizacji zamówienia, w tym indywidualnych kosztów wysyłki.

4. Zmiana lub wycofanie zamówienia

Sprzedawca dopuszcza wprowadzenie przez Klienta zmian w złożonym zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.Do momentu wysłania przez Sprzedawcę powyżej wskazanego e-maila, Klient może także wycofać złożone zamówienie. 

5. Zamawianie i realizacja zamówień indywidualnych.

Magdalena Nowak-Skourupa MANO oferuje wykonanie Produktów na indywidualne zamówienie. 

Po akceptacji osobistej lub mailowej projektu, Klient w ciągu 7 dni wpłaca na konto Sprzedawcy bezzwrotną zaliczkę na poczet realizacji zamówienia, zaliczka to 30% ceny za zamówiony Produkt. Termin realizacji zamówienia jest ustalany z Klientem indywidualnie, zależnie od stopnia trudności i skomplikowania danego projektu. Po akceptacji wykonanego zamówienia, zamawiający opłaca pozostałą cześć ceny zamówienia. Produkt zostaje wysłany maksymalnie w 2 dniu roboczym od zaksięgowania wpłaty. Produkty wykonane na zmówienie podlegają 2 letniej rękojmi, jednak nie można ich zwrócić.

6. Termin realizacji zamówienia

Jeżeli zamówiony przez Klienta Produkt jest aktualnie dostępny w Sklepie, a Klient wybrał formę płatności „przelew” lub „Przelewy24”, Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę najpóźniej drugiego dnia roboczego po zaksięgowaniu na rachunku Sklepu wpłaty ceny Produktu.

Sprzedawca realizuje zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16.00, oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.

W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym obowiązany jest poinformować Klienta w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient.

Koszt przesyłki Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi:

Biżuteria 

– 14,00 (czternaście) złotych – wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Ceramika

– 20,00 (dwadzieścia) złotych – wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia, z uwagi na jego wartość, wagę lub ilość Produktów.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn przez niego niezawinionych lub od niego niezależnych.

7. Sposób płatności

W Sklepie obowiązuje waluta płatności – PLN (polski złoty) 

Sklep przewiduje następujące formy płatności ceny za Produkty:

1. Zwykły przelew na rachunek Sklepu: mBank numer rachunku: 11 1140 2004 0000 3002 7845 0499, w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia

W przypadku wyboru przez Klienta „zwykłego przelewu” jako formy płatności, brak zaksięgowania na rachunek Sklepu wpłaty ceny za Produkt w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e-mailem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje anulowaniem zamówienia.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24

7. Paragony, faktury, potwierdzenia umowy sprzedaży

Do Produktów zakupionych w Sklepie dołączane są paragony lub faktury VAT.

Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, zgłoszone przy składaniu zamówienia.

Faktura VAT wystawiana jest przez Sprzedawcę po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury. Brak podania przez Klienta wszystkich danych koniecznych dla prawidłowego wystawienia faktury zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawienia faktury.

8. Uszkodzenia przesyłek

Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie.

Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient nie powinien odebrać przesyłki, lecz zobowiązany jest – w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej – sporządzić protokół szkody, a następnie bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie, pod rygorem uznania, że Produkt został doręczony Klientowi w stanie wolnym od wad.

Sprawdzenie przez Klienta stanu przesyłki przy jej odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

Jeśli Klient odbierze przesyłkę pomimo stwierdzenia jej uszkodzenia, i odebrany Produkt dotknięty będzie uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, wówczas nie może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi lub gwarancji.

9. Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

Klient, zgodnie z treścią art.7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyn.

W tym celu Klient powinien złożyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty doręczenia Klientowi Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej ceny sprzedaży, a Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie nienaruszonym.

Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta.

Produkt zwracany przez Klienta zostanie przyjęty przez Sprzedawcę jedynie wówczas, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nie zawierającym uszkodzeń opakowaniu, z kompletną jego zawartością (Produkt, paragon fiskalny, faktura itp.), oraz nie będzie nosił śladów jego użytkowania, przerabiania itp.

Opisany powyżej zwrot Produktu dokonywany jest na koszt Klienta. W piśmie zawierającym oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot uiszczonej przez niego ceny Produktu.

Sprzedawca zwróci Klientowi cenę sprzedaży w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży i przyjęcia przez Sprzedawcę zwracanego Produktu.

10. Reklamacje

Jeżeli Klient w ciągu 2 lat od daty zakupu stwierdzi wady Produktu, może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgłaszając pisemną reklamację na adres siedziby Sprzedawcy. Do zgłaszanej reklamacji Klient zobowiązany jest dołączyć wadliwy Produkt, opisać na czym polega wada, oraz przedstawić kserokopię paragonu lub faktury VAT, potwierdzającej zakup Produktu.

Klient będący osobą fizyczną traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w terminie 2 miesięcy od jej stwierdzenia. Dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy następuje na koszt Klienta.

Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu przez Klienta. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zgłoszone wady wynikają z winy Sprzedawcy (będącego jednocześnie producentem Produktów), Produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt Sprzedawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.

11. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o tym jakie dane osobowe naszych Użytkowników wykorzystujemy i na jakich zasadach.

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Nowak-Skorupa MANO 31-808 Kraków, os. Strusia 11/64, NIP: 631-225-25-36

1.Pozyskiwanie danych

Klient przeglądający stronę nie musi podawać swoich danych osobowych. Zbieramy jedynie informacje o ruchu takie jak adres IP, id sesji, lokalizację itp. dla celów analitycznych (Google Analytics).

Wszystkie dane osobowe pozyskujemy dobrowolnie – podczas realizowania zakupu, lub zamówienia indywidualnego

Aby w pełni korzystać ze sklepu tj. mieć możliwość dokonywania zakupów wymagamy rejestracji danych i podania przez Użytkownika danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że podaje dane prawdziwe. Dane jakie zbieramy to imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, nr konta bankowego, a w przypadku sprzedawców dodatkowo dane firmy.

2. Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy dane jedynie w celach związanych ze sprzedażą i komunikacją oraz także w celu przesyłania informacji marketingowych manopracownia.pl

3.Udostępnianie danych

Twoje dane udostępniamy jedynie podmiotom, które uczestniczą w funkcjonowaniu manopracownia.pl :

– hostingodawcy utrzymującemu nasze serwery i przechowującemu dane na tych serwerach oraz na serwerach kopii zapasowych (backup)

– firmie Przelewy24 na potrzeby procesu płatności online, jeśli Użytkownik wybierze tę opcję płatności

– firmie dostarczającej przesyłki-  dane adresowe wraz z telefonem lub adresem e-mail

– Instytucjom rządowym lub innym upoważnionym organom, jeśli zezwala na to lub wymaga tego prawo.

4. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres nieokreślony, do momentu skorzystania z prawa do usunięcia danych lub przez okres wymagany prawnie do przechowywania informacji transakcji handlowych w przypadku złożonych zamówień.

5. Uprawnienia przysługujące Klientowi

Pliki cookies Klient może wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak może to uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie manopracownia.pl

Klient ma prawo do

– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

– żądania usunięcia Twoich informacji bądź ograniczenia ich dalszego wykorzystywania

– żądania kopii posiadanych przez nas informacji

– poprawiania, zmiany lub uaktualniania informacji, które zostały nam przekazane (może zrobić to poprzez zalogowanie się i uaktualnienie swoich informacji)

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów. Powyższe prawa można zrealizować m.in. stronę ustawień konta, kontakt z Administratorem na adres magda@manopracownia.pl lub przez kontakt telefoniczny

6. Ochrona danych

Przykładany dużą wagę do ochrony danych osobowych Użytkownika i stosujemy zabezpieczenia by chronić te informacje.

Twoje dane przechowujemy tak długo jak jest to konieczne do zapewnienia świadczenia usługi oraz dla celów prawnych, dla których jesteśmy zobowiązani do przechowywania informacji.

11. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Sklep. Przez każde kolejne logowanie się, Klient oświadcza, iż zgadza się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.